Hoppa till innehåll

I, Välabäcken

Område I, området runt Välabäcken

Välabäcken är i hela sin sträckning rätat och till stora delar kulverterad. Vattendraget är djup nedgrävt och ofta 2 – 3 m från åkerkanten. Större delen har skyddszoner och ofta planterade träd och buskridåer på södra sidan av vattendraget. Kring Allarp finns lite betesmarker där bäcken är i nivå med markytan. Välabäcken rätades tidigt vilket framgår av 1912 års karta. Rekogniceringskartan från början av 1800-talet visar att tidigare meandrade Välabäcken kraftigt fram genom stora våtmarksområden.

valabacken copy