D, Svalövsbäcken

Svalövsbäcken

Svalövsbäcken har en västlig och en östlig gren norr om Svalöv, båda kommer från skogsbygden och mer eller mindre utdikade mossemarker. Den östra grenen rinner genom natursköna skogs- och betesmarker medan den västra rinner i huvudsak genom ett storskaligt jordbrukslandskap. den västra delen är rätat och djupt nedgrävd men omges av skyddszoner längs hela sträckan. I norra delen av Svalöv har kommunen anlagt en liten sjö. Det finns många dagvattenutsläpp från Svalövs samhälle och i söder släpper Svalövs reningsverk ut sitt vatten.

Svalövsbäcken
Svalövsbäcken