Nytt nummer av vattenblänk. Nummer 4 år 2015

Elva år av vattenförvaltningsarbete har gått och det är mycket som hänt under den här tiden. Vattenförvaltningen befinner sig i en ständig utveckling för att följa förändringar i samhället och för att ta in ny kunskap om hur ekosystemen fungerar. Det är en av anledningarna till att förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer revideras vart sjätte år.

Inför dessa nya beslut om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer genomförde vi ett samråd som engagerade många. Efter samrådet gav vattenmyndigheterna regeringen möjlighet att pröva åtgärdsprogrammet bland annat efter begäran av Jordbruksverket och ett antal kommuner.

Den 19 november beslutade regeringen att pröva det reviderade förslaget till åtgärdsprogram. Därför har samtliga fem vattendelegationer beslutat att de reviderade förslagen ska sändas till regeringen som underlag för prövningen, istället för att fastställa dokumenten. Detta innebär att dessa viktiga frågor nu är lyfta till högsta politiska nivå.

Läs mer på.
http://nyheter.vattenmyndigheterna.se/v4_idrweb.asp?q=7F7-897-14E6-3B

Biologisk uppföljning av en restaurerad meanderslinga i Saxån vid Trollenäs

I Saxåns huvudfåra nedströms Trollenäs har ett meandringsprojekt utförts 2010, då en 120 m lång, rätad sträcka delvis fyllts igen och en tidigare meanderslinga grävts ur och bildat en ny fåra på 290 m. Ett biologiskt uppföljningsprogram har studerat effekterna av åtgärden med undersökningar av vegetation, bottenfauna och fisk både före åtgärden 2008/2009 och efter åtgärden 2011, 2013 och 2015. Dessa rapporter redovisar resultatet från vegetations- och bottenfaunaundersökningarna och elfisket.

Länkar till rapporterna:

Biologisk_uppföljning_av_restaurerad_meanderslinga_vid_Saxån_Trollenäs_2015_bottenfauna_och_vegetation

Biologisk_uppföljning_av_restaurerad_meanderslinga_vid_Saxån_Trollenäs_2015_elfsike

Remiss om Jordbrukets medverkan i vattenkontrollen

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till hur jordbruket ska medverka i vattenkontrollen. Förslaget består av en remiss där länsstyrelsen vill ha svar på ett antal frågor och en rapport som beskriver bakgrunden och föreslår en kostnadsmodell för hur jordbruket ska ta en del av kostnaderna för vattenkontrollen (kallas också  ”samordnad recepientkontroll”).  Saxån-Braåns vattenråd har fått möjlighet att besvara remissen. Sista dag för remissvar är den 29 februari.

Länkar till dokumentetn:

Remiss_från_Länsstyrelsen_om_förslag_till_jordbrukets_medverkan _i_vattenkontrollen

Jordbruket_och_recepientkontroll-underlag_för_vägledning_för_tillsynsmyndigheter _ rapport_2015