Länsstyrelsen i Skåne bjuder in till en dag där åtgärdsarbetet för bättre vatten

Länsstyrelsen i Skåne bjuder in till en dag där åtgärdsarbetet för bättre vatten i Skåne ligger i fokus. Ni kommer få höra om ålgräsängar längs kusten, plastpartiklar från konstgräsfotbollsplaner, vandringshinder och kulturmiljöer och mycket mer.

Välkomna på en dag om åtgärdsarbete för bättre vatten i Skåne!​

Plats: Hörsalen, Länsstyrelsen Malmö, Kungsgatan 13, den 10 maj 2017

Anmälan och program:

Länk till program och anmälan

Fultvätt av bilen på garageuppfarten – inte bra

Fordonstvättar finns av en anledning, nämligen för att man ska tvätta bilen där och inte på garageuppfarten. Många tror att man sparar pengar på att ”fultvätta” bilen hemma på gatan. Men det är istället närmiljön – marken där vi bor och våra barn leker, sjön och stranden där vi badar – som får betala priset. Smutsen från våra bilar innehåller både oljerester och tungmetaller som rinner rakt ut i naturen vid fultvätt. I en fordonstvätt, däremot, separeras vattnet från olja och giftpartiklar som hanteras i separata reningsverk.

Mer information på NSVA:s hemsida. Klicka på länk nedan

Fultvätta inte bilen på garageuppfarten

Kampanjen följer Svenskt Vattens kampanj  som finns att läsa om här:

http://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/kampanjer/stora-biltvattarhelgen/

 

Jordbrukets medverkan i vattenkontrollen

Jordbrukets medverkan i recepientkontroll i vattendrag – svar till remisinstanser

Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag till hur jordbruket kan vara delaktig i och bidra till finansiering av den miljöövervakning som utförs i våra vattendrag. Förslaget har skickats ut på remiss till kommunernas miljöförvaltningar och till vattenråden och näringarna.

Länsstyrelsen kommer mot bakgrund av remissvaren:

  1.  Att avvakta nationella aktiviteter för en samordnad regional recipientkontroll för jordbruksverksamhet.
  2. Att vid prövning och vid tillsyn av jordbruksverksamheter ställa krav på recipientkontroll i yt- och grundvatten.
  3. Att inom ramen för Länsstyrelsen tillsynsvägledningsuppdrag uppmana kommunernas miljönämnder att inom sitt tillsynsuppdrag vid anmälningspliktiga och delegerade tillståndspliktiga jordbruksföretag ställa motsvarande krav på recipientkontroll i yt- och grundvatten.
  4. Att ta fram ett förlag på mininivå för recipientkontroll.
  5. Att revidera TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll, och utkast till rapport Jordbruket och recipientkontroll – underlag till vägledning för tillsynsmyndigheter, version 2015-12-05, utifrån Länsstyrelsens slutsatser.

Vidare har Länsstyrelsen:

  1. Föreslagit Havs- och vattenmyndigheten att Länsstyrelsen Skåne kan tänka sig att ingå i ett pilotprojekt för samordnad recipientkontroll avseende jordbruksverksamheter och dess effekter på vattenmiljön.
  2. Föreslagit Naturvårdsverkets miljöbalksprojekt att jordbruksföretag med växtodling bör införlivas i gällande regelverk för prövnings- respektive anmälningspliktigt enligt miljöbalken.