Jordbrukets medverkan i vattenkontrollen

Jordbrukets medverkan i recepientkontroll i vattendrag – svar till remisinstanser

Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag till hur jordbruket kan vara delaktig i och bidra till finansiering av den miljöövervakning som utförs i våra vattendrag. Förslaget har skickats ut på remiss till kommunernas miljöförvaltningar och till vattenråden och näringarna.

Länsstyrelsen kommer mot bakgrund av remissvaren:

  1.  Att avvakta nationella aktiviteter för en samordnad regional recipientkontroll för jordbruksverksamhet.
  2. Att vid prövning och vid tillsyn av jordbruksverksamheter ställa krav på recipientkontroll i yt- och grundvatten.
  3. Att inom ramen för Länsstyrelsen tillsynsvägledningsuppdrag uppmana kommunernas miljönämnder att inom sitt tillsynsuppdrag vid anmälningspliktiga och delegerade tillståndspliktiga jordbruksföretag ställa motsvarande krav på recipientkontroll i yt- och grundvatten.
  4. Att ta fram ett förlag på mininivå för recipientkontroll.
  5. Att revidera TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll, och utkast till rapport Jordbruket och recipientkontroll – underlag till vägledning för tillsynsmyndigheter, version 2015-12-05, utifrån Länsstyrelsens slutsatser.

Vidare har Länsstyrelsen:

  1. Föreslagit Havs- och vattenmyndigheten att Länsstyrelsen Skåne kan tänka sig att ingå i ett pilotprojekt för samordnad recipientkontroll avseende jordbruksverksamheter och dess effekter på vattenmiljön.
  2. Föreslagit Naturvårdsverkets miljöbalksprojekt att jordbruksföretag med växtodling bör införlivas i gällande regelverk för prövnings- respektive anmälningspliktigt enligt miljöbalken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

67 − 62 =