Hoppa till innehåll

Arkiv 2015

Sensommarvandringar längs Saxån och Braån

Saxån-Braåns vattenråd inbjuder till en serie vandringar längs ån och dess biflöden. Vatten betyder liv i landskapet. Under dessa guidade vandringar vill vi visa på den fina närnatur och de vandringsstråk som finns längs Saxån och Braån. Vi kommer att röra oss i lugnt tempo, ibland längs delvis obanad terräng, och då och då blir det stopp med kortare fältföreläsningar. Ta gärna med lite fika.

  1. Tisdag den 25 augusti. Saxåslingan i Häljarp. Samling Ågatan vid fiskestugan.  Kl 18:30.
  2. Onsdag den26 augusti. Dösjebro. Samling kl 18.30 vid Handelsmannen.
  3. Tisdag den 1 september. Svalöv samling (plats meddelas senare) kl 18:30.
  4. Onsdag den 2 september. Trollenäs samling vid parkeringen till Trollenäs slott kl 18:30.

Information olle.nordell@landskrona.se

Se även våra informationsbroschyrer om naturen längs åarna: http://blog.saxan-braan.se/?page_id=10


Aktuella data från vattenkontrollen i Saxån och Braån

Mätdata från vattenkontrollen i Saxån och Braån raporteras  månadsvis i en excelfil.
Länk till rapporteringen:
Vattenkontrollen i Saxån och Braån 2015


Saxån-Braåns vattenvårdskommitté har fått LOVA-pengar för ett vattenstrategiskt planeringsunderlag

Saxån-Braåns vattenvårdskommitté har sökt LOVA medel för att ta fram ett vattenstrategiskt planeringsunderlag för avrinningsområdet. Projektet har beviljats 100 000 kr den 2 april 2015.

lova-logga

LOVA projektbeskrivning
Beslut LOVA medel

Säbybäckens naturområde 

lona

Landskrona stad har fått statliga LONA-pengar (LOkala NAtuvårdssatsningen) för att skapa naturmarker kring nedre delen av Säbybäcken som rinner ut i havet vid Borstahusen.

  Säbybäcken ett nytt naturområde i Landskrona

Säbybäcken (1 av 1)

I samband med ett exploateringsprojekt (bostadsbebyggelse) i  Landskrona ska ett natur- och rekreationsområde skapas vid stadens norra rand. Den kulverterade delen av Säbybäcken ska tas upp i ljuset och ges ett lätt slingrade lopp. Runt bäcken ska det skapas naturmarker med träd- och buskplanteringar, dammar och blomsterrika ängsmarker.

Nyligen har Laddranprojektet i Marieholm avslutats

Laddran (1 av 1)

Laddran
För att öka möjligheterna för invånarna i Marieholm att komma ut och röra sig, koppla av, få naturupplevelser i sitt närområde har ett mindre naturområde om ca 10 ha skapats. Området kallas Laddran sedan ett förslag på utformning togs fram 1989. Det förverkligades dock inte då pga bristande resurser. Området ligger precis i kanten av tätorten och söder om Saxån vid Marieholms idrottsplats. Innan Laddran anlades brukades en del av marken för vallodling och en del utgjordes av impediment.

Anläggandet inleddes med att en damm om ca 1 ha grävdes. Den var klar 2012. Fåglar som häckar här är främst gräsänder och sothöns men också gråhakedopping.
För att göra det möjligt för alla att gå i området anlades en tillgänglighetanpassad stig om 1,1 km. Stigen går längs Saxån och runt dammen. Längs stigen har viloplatser och fikaplatser ordnats. På en mindre höjd ligger en grillplats. För att ytterligare förstärka miljön, avgränsa mot åkerlandskapet samt ge skugga och lä planterades inhemska ca 20 olika träd- och buskarter. En större plantering har placerats i väster och en mindre är gjord vid grillplatsen. Vid den större planteringen finns en informationsskylt som visar sommarblad och vinterknopp på planterade växterna. Hela anläggningen invigdes juni 2014.
Marken ägs av kommunen som arrenderar ut större delen för vallodling. Den sköts av kommunen tillsammans med arrendatorn.  Projektet har fått stöd av LONA

lona