Hoppa till innehåll

Övriga handlingar

Här finner du de handlingar som inte kan rubriceras på annan plats;
Övrig handlingar, även de ordnade i kronologisk ordning:

2014
Avtal med Vattenmyndigheten
Svar från Havs- och vattenmiljömyndigheten

Redovisning av informationsturer längs Saxån-Braån 2014

2013
Vattenkontrollen 2013

2001
Poster från jordbrukskonferensen
Bekämpningsmedel i Saxån-Braån 2000-2001

1999
Vattenkontroll årsrapport

1998
MKB Dösjebro, ändring av Saxåns läge

1997
Öresunds Vattensamarbete, status april-oktober

1994
Yttrande miljövårdsprogram för Skåne 1994

1993
Handlingsprogram för vatten och landskapsvård

1990
Vattenkontrollen 1990

1988
Skrivelse rörande den biologiska kontrollen i Öresund

1986
Saxån-Braån avrinningsområde – kunskapssammanställning

1983
Recipientkontroll 1983

1977
Recipientkontroll 1977

1976
Till koncessionsnämnden för miljöskydd
Uttalande angående BT Kemi
Beträffande verksamheten vid BT Kemi
Till kommunstyrelsen angående BT Kemi
Sammanträde kommunrepresentanter 761207
Recipientkontroll 1976

1975
Undersökningsresultat februari
Undersökningsresultat juni
Undersökningsresultat juli

1974
Undersökningsresultat maj
Undersökningsresultat september
Undersökningsresultat november

Anteckningar från sammanträde på hälsovårdsbyrån i Landskrona 740422
Uppställning över beslut i hälsovårdsnämnden 1972-74
Kommunfullmäktige 741023

1973
Undersökning fenoler
Undersökningsresultat februari
Undersökningsresultat juni
Undersökningsresultat juli
Undersökningsresultat augusti
Undersökningsresultat oktober
Undersökningsresultat november
Undersökningsresultat februari-juli

1972
Kommunfullmäktige 721220

1970
Översiktlig undersökning
Artikel i NST om vattenkontroll i Saxån
Sammanträde angående samordnad vattendragskontroll