Hoppa till innehåll

Om Saxån Braån

Saxån-Braån avvattnar ett 360 kvadratkilometer stort område. Saxån- Braån har en god vattenkvalité med goda syrgasförhållande och ett rikt djurliv. Bottenfaunan är rik i huvudfåran och åarna har rika bestånd av havsöring. Saxån-Braån har höga nivåer av kväve och fosfor i likhet med övriga åar i jordbrukslandskapet i Sydvästskåne.
De nedre delarna av åssystemet är ypperliga fiskevatten. Här finns även sällsyntare arter som grönling, sandkrypare och nejonöga. Inom vissa delar av vattensystemet är åarna opåverkade av dikningsföretag och här slingrar de sig vackert fram ofta omgivna av betesmarker.
Landskapet i anslutning till Saxån-Braån har stora naturvärden och är betydelsefullt för det rörliga friluftslivet. Vissa partier har idag stora värden medan andra partier är svårtillgängliga, svårforcerade och/eller har ringa naturvärden. Den utförda kartläggningen av Saxån-Braåns nuvarande och potentiella natur- och rekreationsvärden nyttjas för att påbörja ett arbete med att genomföra naturvårdande och rekreationsbe-främjande åtgärder.

Saxån-Braåns Vattenråd bildades 2013
Rådet omfattar fyra kommuner;
Svalöv, Eslöv, Kävlinge och Landskrona
Vattenrådet består även av;
LRF, Jordägarna, Fiskeklubben, Naturskyddsföreningen och NSVA,
se länkar till höger.

Saxån – Braån Vattenvårdskommitté startade 1987
Arbetar för ökad vattenvård enligt kommitténs stadgar

Här en översikt över avrinningsområdet;
Saxån – Braån på Google Maps

Fina naturområden;
Rekration/Natur

Video, Naturen i Landskrona