Hoppa till innehåll

Länkar

Länkar till andra sidor med data om Saxån-Braån

Vattenmyndigheten för Södra Östersjön
Geologiska kartor – ladda hem jordartskartor från SGU
Arealer och markanvändning Hämta hem arealer och markanvändning från delavrinningsområden. SMHI
Flöden och ämnestransporter – modellberäknad vattenföring och vattenkvalitet SMHI
Vattenkemi för Saxån – nationell datavärd SLU
VISS
VattenInformationsSystem Sverige VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.
Vattenkartan – geografisk redovisning av vatteninformation på karta
Dikningsföretag Länsstyrelsens digitala karttjänst med uppgifter om dikningsföretag och deras båtnadsområden
Länsstyrelsen i Skåne – vattenfrågor, vattenanvändning
Sveriges Vattenorganisationer – webbportalen för Sveriges vattenorganisationer
Elfiskeregistret, SLU – register för elfiske
Nationella datavärdskap – Naturvårdsverket

Länkar till andra vattenvårdsorganisationer

Säbybäckens vänner
Rååns vattendragsförbund
Kävlingeåprojektet
Kävlingeåns vattenvårdsförbund 
Höje å vattenråd
Sege å vattendragsförbund och vattenråd 
Projekt Tullstorpsån
Rönneåns vattenråd
Ringsjöns vattenråd
Öresunds vattenvårdsförbund
Österlens vattenvårdsförbund