Hoppa till innehåll

Om vattenrådet ny

Saxån Braån Vattenråd

Vattenrådet bildades under 2013 och styrelsen består av representanter från LRF, Jordägarna, fiskeintressena, ideell,  naturvård, industrin samt Eslövs, Kävlinge, Svalövs och Landskronas kommuner. På denna hemsida finns information som rör hela avrinningsområdet för Saxån och Braån samt  några småbäckar som mynnar direkt i Öresund.  Du kan kontinuerligt följa tillståndet i vattendraget och hitta information om olika naturområden.

Protokoll från Saxån-Braåns vattenråds konstituerande möte den 25 september 2013

Här är Vattenrådets PM inför bildandet av rådet;
PM vattenråd 2012-13

Saxån-Braåns Vattenvårdskommittén bildades redan 1987 och  är ett samarbetsorgan för de kommunala nämnder som har ansvar för miljö- och naturvårdsfrågorna i kommunerna inom Saxån-Braåns avrinningsområde. Kommunerna är Eslöv, Kävlinge, Landskrona och Svalöv.
Stadgar för kommittén

Organisationsschema
orgschema

Vattenförvaltning

”Alla vatten ska ha god status och vattenkvaliteten får inte försämras.” Det är målsättningen med EU:s ramdirektiv för vatten, som syftar till ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser.

Sedan många år har ett viktigt vattenvårdande arbete bedrivits i Sverige med flera parter inblandade. Inom EU finns det sedan år 2000 ett gemensamt regelverk, ramdirektivet för vatten, för att bevara och förbättra vattenmiljön i Europas grund- och ytvatten. Ramdirektivet för vatten har sin grund i en insikt om att vi gemensamt måste vårda våra vattenresurser för en framtida hållbar vattenanvändning.

Det övergripande målet för vattenförvaltningen är att uppnå god vattenstatus till år 2015, eller senast till år 2027. God status innebär dels god ekologisk- och vattenkemisk status i alla inlands- och kustvatten. För grundvatten innebär det, förutom god vattenkemisk status även god kvantitativ status till 2015, det vill säga. Detta innebär att arbetet ska vara inriktat på att minska föroreningar, främja hållbar vattenanvändning och förbättra tillståndet för de vattenberoende ekosystemen.

Ramdirektivet för vatten betonar även att vatten är gränslöst och att vi måste samarbeta över nationsgränser såväl som andra administrativa gränser för att kunna säkra en god vattenkvalitet och tillgång till vatten.

Vattenmyndigheterna har utarbetat förvaltningsplaner för våra vattendrag, sjöar och grundvatten. Planerna har varit ute på remiss och alla var välkomna att svara. Remissen är avslutad.

PROTOKOLL

2017
Anteckningar_Saxån_Braån_arbetsgrupp_20170321