Hoppa till innehåll

Rapporter

Här hittar du rapporter ordnade kronologiskt:

2016

Saxån-Braån_Sammanfattning_av_vattenkontrollen_2016
Saxån-Braån_bilagor_till _vattenkontrollen_2016

2015
Recipientkontroll

2014
Kontrollrecipientprogram, 2013, Ekologgruppen 2014
Redovisning av informationsturer längs Saxån-Braån 2014
Kunskapsöversikt för kulturmiljö och vattenförvaltning. Vattenmyndigheten 2014
Säbybäckens restaurering till grönområde
Vattenkontrollen i Saxån-Braån 2014
Bilagor till vattenkontrollen

2013

Vattenkontrollen i Saxån-Braån 2013
Bilagor till vattenkontrollen

2012
Planktonblom och fiskdöd i Saxån
Vattenkontrollen i Saxån-Braån 2012

2011
Bekämpningsmedel i skånska vattendrag 2011, LST
Vattenkontrollen i Saxån-Braån 2011

2010
Musselinventering, LST
Vattenkontrollen i Saxån-Braån 2010
Elfiske, Säbybäcken 2010

2009
Vindpumpar för vattenförsörjning av våtmarker
Vattenkontrollen i Saxån-Braån 2009

2008
Ekotxikologisk undersökning
Bekämpningsmedelsprovtagning, metod
Vattenkontrollen i Saxån-Braån 2008

2007
Kvävereducering för dräneringsrör
Vattenkontrollen i Saxån-Braån 2007
Möten med allmänheten

2006
Rapporter om naturmiljon
Vattenkontrollen i Saxån-Braån 2006
Anslag för ”Natur och rekreation”

2005
Natur och rekreation längs Saxån Braån
Vegetationsinventering längs Saxån Braån 2005
Naturvärdesinventering
Anslag för ”Natur och rekreation”
Biotopkartering av Saxån 2005, LST
Bevarandeplan för Saxåns mynning och Järavallen, LST

2004
Dammar och våtmarker för ett ekologiskt hållbart samhälle, LIP
Våtmarker – Mirakelmedicin utskriven i blindo? Staffan Westerlund

2003
Näringsämnesreduktion i dammar, LIP
Vegetation och bottenfauna i nyanlagda dammar, LIP
Näringsackumelering i dammsediment, LIP

2002
Vattenkontrollen i Saxån-Braån 2002

2001
Poster från jordbrukskonferensen
Bekämpningsmedel i Saxån-Braån 2000-2001

2000
Ett uthålligt jordbruk, rapport, Lotten Westberg
Holkar för fladdermöss längs Saxån Braån
Glyfosathalter i Saxån Braån

1999
Vattenkontroll årsrapport
Häckfågelinventering vid Saxån Braån
Biotoper för kungsfiskare, strömstare och fladdermöss
Vattenkontrollen i Saxån-Braån 1999

1998
Dagvatten, uppföljningsrapport

1997
Natur och rekreation vid Saxån, Braån
Dagvatten, utsläpp till Saxån Braån
Bekämpningsmedel i Saxån-Braån 1988-1997

1996
Dagvattenrapport

1995
Anlagda dammar och vatmarker, ett hot mot utvandrande smolt, litteraturstudie

1994
En renare å, ett renare hav
Saxån-Braån, Handlingsprogram
Inventering av nyanlagda dammar i sydvästra Skåne 1994

1993
Miljöövervakning, små vattendrag och våtmarker

1990
Vattenkontrollen 1990

1986
Kunskapsöversikt 1986

1983
Recipientkontroll 1983

1977
Recipientkontroll 1977

Recipientkontroll 1976

1975
Undersökningsresultat februari
Undersökningsresultat juni
Undersökningsresultat juli

1974
Undersökningsresultat maj
Undersökningsresultat september
Undersökningsresultat november

1973
Undersökning fenoler
Undersökningsresultat februari
Undersökningsresultat juni
Undersökningsresultat juli
Undersökningsresultat augusti
Undersökningsresultat oktober
Undersökningsresultat november
Undersökningsresultat februari-juli

1970
Översiktlig undersökning