Hoppa till innehåll

A, Saxån övre delen, Långgropen mm

Område A, Saxån – övre delen, Långgropen mm

Saxåns källflöden norr om Eslöv utgörs i huvudsak av ett vattendrag som heter Långgropen. Större delarna av de mindre vattendragen är kulverterade. De omgivande markerna utgörs i högre grad av betes- och skogsmarker än nedströms. Flera områden har höga naturvärden. En stor del av Eslövs tätort ligger inom avrinningsområdet och ett stort dagvattenmagasin finns i stadens nordvästra delar. Stora delar av vattendraget har betydelse för Eslövsbornas rekreation.

Vattenkvalité

Provpunkt 26 uppströms Eslöv – KVÄVE
Provpunkt 26 uppströms Eslöv – FOSFOR
Provpunkt 24 nedströms Eslöv – KVÄVE
Provpunkt 24 nedströms Eslöv – FOSFOR