Hoppa till innehåll

Arkiv

Här finns en hel del intressant material
Det är bara att ösa ur denna källa av information;

Kommittén har drivit två LONA (NIP) projekt. Det första projektet handlade om att sammanställa vattendragens natur- och rekreationsvärden.
Projektet har resulterat i att några områden har gjorts i ordning för bete. Ett flertal områden har sköts genom slåtter med olika metoder. Områdena har inventerats för att se om olika skötselmetoder påverkar floran. Några stigar har iordningställts för rekreation längs vattendragen. Informationsmaterial i form av broschyrer och informationstavlor har producerats.

Informationsmaterialet kan laddas ned från länkarna nedan:

Vallarna vid Teckomatorp
Häljarpsstigen
Trollestigen
Kvärlövsstigen
Dösjebro naturområde

Livet kring åarna
Under ytan
Historia
Vattenvård

Fotodokumentation
Betesmarker

Fler rapporter inom NIP
Vegetationsinventering längs Saxån Braån 2005
Naturvärdesinventering
Möten med allmänheten
Planer och program för Saxån Braån
Sammanställning av natur- och rekreationsvärden
Rapporter om naturmiljon

VIDEO
Här är en video som handlar om våra vattendrag och ger en bra förklaring till vikten av åtgärder i ett avrinningsområde.
Läs mer här om VIDEON

Och här finns även en lärarhandledning till videon
Lärarhandledning